طرح ملی من قرآن را دوست دارم

آموزش صحت قرائت نماز | درس سوم

بازگشت به لیست مراحل f9
۱. کدام گزینه تعریف صحیح تلفظ حرف واو می باشد؟

۲. حرف واو در عربی به چه شکل تلفظ می شود؟

لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!