طرح ملی من قرآن را دوست دارم

آموزش صحت قرائت نماز | درس سیزدهم

بازگشت به لیست مراحل f9
۱. وجه تمایز حرف ظاء باضاد در کدام تعریف صحیح می باشد؟

۲. مخرج حرف ضاد به چه صورت تلفظ می شود؟

لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!