طرح ملی من قرآن را دوست دارم

آموزش صحت قرائت نماز | درس هفتم

بازگشت به لیست مراحل f9
۱. کدام گزینه تعریف صحیح حرف غین می باشد؟

۲. وجه تمایز حرف غین با قاف درکدام تعریف صحیح می باشد؟

لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!